17/04/20  Thông báo  5742
      Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 1018 /TB-SGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2020 về Lịch phát sóng dạy học qua truyền hình, giảng dạy kiến thức học kỳ II năm học 2019-2020 cấp tiểu học (Đợt 1 từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 4 năm 2020).